ÖZET

Araştırmanın amacı cinsel farkındalığın ve cinsel cesaretin cinsel utangaçlık üzerindeki etkisidir. Bu araştırma konusunu ise bireylerde eğitim düzeyi, evlenme biçimi, evlilik süresi, cinsiyet değişkenleri üzerinde incelemişlerdir. Araştırmaya İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 105 erkek, 231 kadın olmak üzere toplam 336 evli birey katılmıştır. Kişilerin yaşları 22-60 arasında, eğitim düzeyleri ilkokul-üniversite arasında, evlilik süreleri 2 ay-40 yıl arasında değişmektedir.

Hangi Ölçekler

Yapısal Eşitlik Modeline göre incelenen makalede Cinsel Özbilinç Ölçeği, Cinsel Özgüven Ölçeği kullanılmıştır.

Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. Karı-koca olarak mesajların doğru alınıp verilmesi önemlidir. Bu iletişim cinsel yaşamlarında cinsel doyumu arttırıyor. Cinsel doyum, bireylerin ilişkilerinin cinsel görünümünden/görünüşten aldıkları mutluluk veya hoşnutluk düzeyi olarak tanımlanıyor. Sözel iletişim cinsel hayatı olumlu yönde etkilerken gelecekte oluşabilecek bozuklukları da engelliyor. Kendini açma her iki taraf içinde güven ve rahatlık kazandırırken cinsel doyumların da artmasına yardımcı oluyor.

cinsel

Cesaret, coşku, azim gibi fiziksel ve psikolojik gücün değişik formları olarak tanımlanmaktadır. Evli bireylerde ilişkinin önemli bir parçası olan cinsellikte cesaret önemi bir faktördür.

Sonuç

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde cinsel utangaçlığın ve cinsel cesaretin önemli bir farklılığı görülmüştür. Kadınlar daha utangaç, erkekler daha cesaretlidir. Cinsel farkındalık ve cinsel açıdan kendini açığa vurmada ise cinsiyetler arası anlamlı derecede bir farklılık yoktur. Evlenme biçimine göre cinsel utangaçlık ve cinsel cesaret konusunda anlamlı derecede farklılıklar bulunurken, cinsel açıdan kendini açığa vurmada ise cinsiyetler arası anlamlı derecede bir farklılık yoktur. Görücü usulü evlenen çiftlerde utangaçlık daha fazlayken anlaşarak evlenen çiftlerde cesaret daha yüksektir. Eğitim düzeyine bakıldığında ise eğitim düzeyi düştükçe utangaçlık puanı ortalamasının yükseldiği görülmüştür.

cinsel

Evlilik süresine bakıldığında 0-5 yıl arasında olan evli çiftlerin, 15 yıl ve daha fazla evli olan çiftlere göre cesaret ve utangaçlık konusunda anlamlı farklar bulunmuştur. Evlilik süresi fazla olan bireylerde utangaçlık düzeyi daha fazla çıkmıştır. Bu durumun dört sebebi olabilir: İlki yaşa bağlı olarak ahlaki ve toplumsal değerlere bakış açısındaki farklılıklar, ikincisi yaşadığımız toplumda toplum kurallarına uyma eğiliminin artması, üçüncüsü toplumda tabu olarak görülen cinsellik konusu, cinselliğin gizli yaşanması gerektiğini onaylamaktadır. Bu bazı bireylerde cinselliğin gizli yaşanmaya çalışmasıyla cinsel utangaçlığı doğurabilir. Sonuncusu ise çocuk sahibi olduktan sonra ister istemez iyi örnek olmak adına cinsel duygu ve düşüncelerini ifade etmek yerine baskılayabilir, bu da cinsel utangaçlığı doğurabilir.

Kaynakça: 1

Editör: Minem Kesen